Ngày 14 tháng 05 năm 2016

Giải hệ phương trình: $\begin{cases}4x^2=\left (\sqrt{x^2+1}+1\right )(x^2-y^3+3y-2) \\ \left( x^2+y^2\right)+2015y^2+2016=x^2+4032y\end{cases}$

Giải hệ phương trình:
$\begin{cases}4x^2= \left ( \sqrt{x^2+1}+1\right )(x^2-y^3+3y-2) \,\,(1)\\ \left ( x^2+y^2\right ) ^2 +2015y^2+2016=x^2+4032y \,\,(2)\end{cases}$

Ngày 19 tháng 04 năm 2016

Ngày 08 tháng 04 năm 2016

Diện tích tam giác OAB bằng 20

Tìm m để đường thẳng $(d): y=m$ cắt đồ thị $(C): y =x^4 - 2x^2 +2$ tại 2 điểm A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 20.

Ngày 16 tháng 02 năm 2016

$\underset{x \to 0}{lim} \dfrac{\sqrt{1+4x}-\sqrt[3]{1+6x}}{x^2}$

Tính giới hạn    $\underset{x \to 0}{lim} \dfrac{\sqrt{1+4x}-\sqrt[3]{1+6x}}{x^2}$

Ngày 30 tháng 11 năm 2015

Toán 10: Bất đẳng thức cơ bản

Toán 10:

1. Cho $a, b >0$ và $a^3 + b^3 =2$. Chứng minh
a) $a + b \le 2$ .
b) $a^2 + b^2 \le 2$.