// ******************************* // *******************************

Ngày 17 tháng 10 năm 2016

Biến thiên 2


1) Câu 1. Hàm số $y = x - \cos x$
Câu 2. Hàm số $y = - {x^4} + \frac{1}{2}{x^2} - \frac{1}{2}$ giảm trong
Câu 3. Hàm số $y = \frac{1}{3}{x^3} + 2{x^2} - 5x - \frac{1}{3}$
Câu 4. Hàm số $y = \sqrt {{x^2} + x + 1} $ nghịch biến trong
Câu 5. Hàm số $y = m{x^3} - m{x^2} + mx + 1 - m$ là hàm số đơn điệu trong R nếu và chỉ nếu


Biến thiên 1


Câu 1. Hàm số $y = \sqrt {2x - {x^2}} $ nghịch biến trên khoảng
Câu 2. Hàm số $y = \left| x \right|$
Câu 3. Hàm số $y = \dfrac{2}{{x - 1}}$
Câu 4. Cho hàm số $y = \dfrac{{x - 2m + 1}}{{x - m}}$, với những giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
Câu 5. Tìm tất cả giá trị m để hàm số $y = {x^3} + 2m{x^2} - 3mx + 2m - 1$ đồng biến trong R


Ngày 14 tháng 05 năm 2016

Giải hệ phương trình: $\begin{cases}4x^2=\left (\sqrt{x^2+1}+1\right )(x^2-y^3+3y-2) \\ \left( x^2+y^2\right)+2015y^2+2016=x^2+4032y\end{cases}$

Giải hệ phương trình:
$\begin{cases}4x^2= \left ( \sqrt{x^2+1}+1\right )(x^2-y^3+3y-2) \,\,(1)\\ \left ( x^2+y^2\right ) ^2 +2015y^2+2016=x^2+4032y \,\,(2)\end{cases}$

Ngày 19 tháng 04 năm 2016

Ngày 08 tháng 04 năm 2016

Diện tích tam giác OAB bằng 20

Tìm m để đường thẳng $(d): y=m$ cắt đồ thị $(C): y =x^4 - 2x^2 +2$ tại 2 điểm A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 20.