13 tháng 11, 2016

Thể tích 2


Câu 1. Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là :
Câu 2. Cho khối chóp S.ABC có thể tích là V. Gọi B’, C’ lần lượt là trung điểm của AB và AC. Thể tích của khối chóp S.AB’C’ là:
Câu 3. Cho hình lăng trụ tam giác đều có các cạnh đều bằng a .Thể tích khối lăng trụ đều là:
Câu 4. Cho một khối lập phương biết rằng khi tăng độ dài cạnh của khối lập phương thêm 2cm thì thể tích của nó tăng thêm 98cm3. Hỏi cạnh của khối lập phương đã cho bằng:
Câu 5. Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng lên 4 lần thì thể tích của nó tăng lên:
Câu 6. Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a; các cạnh bên đều có độ dài bằng 3a. Thể tích hình chóp S.ABCD bằng
Câu 7. Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Thế tích của nó là:
Câu 8. Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a là:
Câu 9. Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là một tam giác vuông cân tại A. Cho AC=AB=2a, góc giữa AC’ và mặt phẳng (ABC) bằng $30^0$. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’
Câu 10. Thể tích khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a là :
Câu 11. Cho khối chóp có thể tích bằng V, khi giảm diện tích đa giác đáy xuống $\frac{1}{3}$ thì thể tích khối chóp lúc đó bằng:
Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Mặt bên SAB là tam giác đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD). Thể tích của khối chóp S.ABCD là:
Câu 13. Cho khối chóp S.ABC, trên ba cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ sao cho $SA’= \frac{1}{2}SA$, $SB’ = \frac{1}{3}SB$, $SC’ = \frac{1}{4}SC$. Gọi V và V’ lần lượt là thể tích của các khối chóp S.ABC và S.A’B’C’. Khi đó tỉ số $\dfrac{V’}{V}$ là:
Câu 14. Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích là V, thể tích của khối chóp C’.ABC là:
Câu 15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a, góc , SO $\bot$ (ABCD) và SO = $\dfrac{3a}{4}$. Thể tích của khối chóp là:


Thể tích 1


Câu 1. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là
Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . SA $\bot$ (ABCD) và SB = $a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp S.ABCD là :
Câu 3. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là
Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết SA $\bot$ (ABCD) và SA = $a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:
Câu 5. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B biết AB = a, AC = 2a, SA $\bot$ (ABC) và SA = $a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp S.ABC là :
Câu 6. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . SA $\bot$ (ABC) và SA = $a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp S.ABC là
Câu 7. Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ:
Câu 8. Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Thể tích của khối lăng trụ là:
Câu 9. Cho một khối chóp có thể tích bằng . Khi giảm diện tích đa giác đáy xuống $\dfrac{1}{3}$ lần thì thể tích khối chóp lúc đó bằng:
Câu 10. Thể tích của chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là:


2 tháng 11, 2016

Khối đa diệnCâu 1. Khối lăng trụ tam giác được phân chia thành các khối tứ diện nào sau đây
Câu 2. Khối mười hai mặt đều là khối nào sau đây
Câu 3. Một hình lăng trụ 24 đỉnh có bao nhiêu cạnh?
Câu 4. Trong hình hai mươi mặt đều, mệnh đề nào sau đây đúng?
Câu 5. Một hình chóp có 7 mặt sẽ có bao nhiêu cạnh?
Câu 6. Trong hình tám mặt đều, mệnh đề nào dưới đây sai?
Câu 7. Hình bát diện đều có
Câu 8. Hình nào trong các hình sau có tâm đối xứng?
Câu 9. Khối đa diện đều {3; 4}là khối nào sau đây
Câu 10. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau
Câu 11. Trong một khối đa diện, mệnh đề nào sau đây đúng:
Câu 12. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng cạnh đáy và O là tâm của ABCD. S’ là điểm đối xứng của S qua O. Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về khối đa diện SABCDS’?
Câu 13. Trong hình 12 mặt đều, mệnh đề nào sau đây sai?
Câu 14. Một hình chóp 14 cạnh có bao nhiêu đỉnh?
Câu 15. Một hình lăng trụ 32 đỉnh có bao nhiêu mặt?
Câu 16. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau
Câu 17. Một lăng trụ 20 mặt có bao nhiêu đỉnh?
Câu 18. Hình lập phương có
Câu 19. Hình đa diện là hình được tạo bởi các đa giác. Mệnh đề nào sau đây là sai
Câu 20. Hình lăng trụ đứng đáy là hình thoi có bao nhiêu trục đối xứng?


17 tháng 10, 2016

Biến thiên 2


Câu 1. Hàm số $y = x - \cos x$
Câu 2. Hàm số $y = - {x^4} + \frac{1}{2}{x^2} - \frac{1}{2}$ giảm trong
Câu 3. Hàm số $y = \frac{1}{3}{x^3} + 2{x^2} - 5x - \frac{1}{3}$
Câu 4. Hàm số $y = \sqrt {{x^2} + x + 1} $ nghịch biến trong
Câu 5. Hàm số $y = m{x^3} - m{x^2} + mx + 1 - m$ là hàm số đơn điệu trong R nếu và chỉ nếu


Biến thiên 1


Câu 1. Hàm số $y = \sqrt {2x - {x^2}} $ nghịch biến trên khoảng
Câu 2. Hàm số $y = \left| x \right|$
Câu 3. Hàm số $y = \dfrac{2}{{x - 1}}$
Câu 4. Cho hàm số $y = \dfrac{{x - 2m + 1}}{{x - m}}$, với những giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
Câu 5. Tìm tất cả giá trị m để hàm số $y = {x^3} + 2m{x^2} - 3mx + 2m - 1$ đồng biến trong R